Vijesti


Poziv na 13. sjednicu OV-a

By Općina
Kategorija: Vijesti

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       ZADARSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA GALOVAC
         OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/15-01/326
URBROJ: 2198/20-01/1-15-1
Galovac, 22. listopada 2015. godine  
                  

Temeljem članka 34. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN 33/2001, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11, 144/12, 19/13») i članka 34. stavka 1. točke 2. Statuta Općine Galovac (“Službeni glasnik Općine Galovac“ broj: 17/13, 20/13), sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Galovac dana 29. listopada 2015. godine ( četvrtak) s početkom u 17,00 h u prostorijama Općine Galovac (stara škola).

 

Za radnu sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

  1. Verifikacija zapisnika s 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Galovac,
  2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o otpisu obveza prema dobavljačima,
  3. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje izvještaja o tijeku sudskih postupaka koji se vode pod poslovnim brojevima P-2508/2015, P-85/15, P-710/08.
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja NK Galovac za 2015. godinu,
  5. Pitanja i odgovori.

 Predsjednik Općinskog vijeća
Alen Burčul, v.r.