Vijesti

Ova web-stranica koristi kolačiće

Za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja ova stranica koristi kolačiće. Kolačići su anonimizirani te u svakom trenutku možete kontrolirati i konfigurirati postavke kolačića u vašem Internet pregledniku.

Razumijem

Općina Galovac je započela građevinske radove na zgradi općine. Iz tog razloga su isključene telefonske linije i električna energija. Dok traju radovi na sanaciji zgrade, općina će primati stranke svakog radnog dana u Domu Kulture i to u vremenu od 09 do 11 sati.

Općina je dostupna na tel broj: 023/392-073 ili na email: opcina.galovac@gmail.com

 

 Poziv na 2. sjednicu općinskog vijeća

By Općina
Kategorija: Vijesti

KLASA: 021-05/17-01/172
URBROJ: 2198/20-01/1-17-1
Galovac, 18. srpnja 2017. godine 

Temeljem članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine“ broj 33/2001, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 34. stavka 1. točke 2. Statuta Općine Galovac (“Službeni glasnik Općine Galovac“ broj: 17/13, 20/13), sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Galovac za dan 25. srpnja 2017. godine ( utorak) s početkom u 15,00  h u prostorijama Općine Galovac (Stara škola).


Za radnu sjednicu predlažem slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Galovac.
  2. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik
  3. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Općini Galovac
  4. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Galovac za razdoblje od 2017. do 2021. godine
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Galovac u projekt „Sanacija nerazvrstane ceste na području Općine Galovac“
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o groblju
  7. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje informacije o potrebi promjene poslovne banke i  broja žiro računa Općine Galovac
  8. Pitanja i odgovori

 

Predsjednik Općinskog vijeća
Alen Burčul, v.r.