Općina Galovac


Jedinstveni upravni odijel

Sij 27th, 2016

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, Općinsko vijeće Općine Galovac  ustrojilo je  Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova i za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Načelnik općine

Velj 26th, 2011

Izvršno tijelo općine Galovac je Općinski načelnik.

Općinski načelnik zastupa Općinu Galovac i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine sukladno posebnom zakonu.

Općinsko vijeće

Velj 25th, 2011

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće u okviru svog djelokruga obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine, te poslove državne uprave kad je to određeno zakonom.

Ustrojstvo općine

Velj 21st, 2011

Općina je jedinica lokalne samouprave osnovana za područje više naseljenih mjesta koja predstavljanju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.